Dagordning för årsmötet 2014.

Här kommer dagordningen för Södra Kurvans årsmöte 2014-06-26.

Plats: Teorisalen, Idrottshallen

Tid 19.00.

1. Mötets öppnande.

2. Godkännande av dagordning.

3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Frågan om mötets behöriga utlysande.

6. Fastställande av röstlängd.

7. Framläggande av verksamhetsberättelse med räkenskapsredogörelse samt revisionsberättelse.

8.Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

9.Beslut angående årets resultat.

10.Fastställande av medlemsavgift för 2015 .

11. Val av ordinarie styrelseledamöter.

12. Val av styrelsesuppleanter.

13. Val av firmatecknare

14. Val av valberedning.

15. Behandling av från styrelsen överlämnade ärenden och inkomna motioner.

16. Övriga frågor.

17. Mötets avslutning.

Lämna ett svar