Dagordning till årsmötet

Dagordning årsmötet den 3/7 2013
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Mötets behöriga utlysande
Frågan ställs till årsmötet om alla fått inbjudan i rätt tid.
§ 3. Fastställande av röstlängd
Årsmötet bestämmer vilka som ska få lov att rösta.
§ 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 5. Fastställande av dagordning
Listan med frågorna som årsmötet ska prata om (detta papper).
§ 6. Val av justerare tillika rösträknare
§ 7. Granskning av föregående års verksamhet
Årsmötet undersöker om det som bestämdes på förra årsmötet
verkligen blivit av.
§ 8. Ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
Årsmötet säger att klubbstyrelsen får godkänt.
§ 9. Fastställande av eventuell klubbavgift
§ 10. Motioner och propositioner
Förslag från medlemmar och klubbstyrelsen
(t ex budget och verksamhetsplan) diskuteras och beslutas om.
§ 11. Fastställande av antal ledamöter i klubbstyrelsen
Antalet ledamöter ska vara minst tre.
§ 12. Val av klubbordförande
§ 13. Val av klubbstyrelse, sitter ett år till.
§ 14. Val av revisorer.
§ 15. Val av valberedning och sammankallande
§ 16. Mötets avslutande

Lämna ett svar