Stadgar

Södra Kurvan
Kristianstad
2018/2019

Namn: Södra Kurvan
Föreningstyp: Ideell förening
Säte: Kristianstad Kommun

Ändamål/syfte:

Verka för att stödja handbollslaget IFK Kristianstad. Den ideella föreningen skall vara en naturlig samlingsplats för de som är intresserade av supporterverksamhet och handboll.

Föreningen skall stödja IFK på följande sätt: Genom att bidra till ett trevligt arrangemang vid IFK Kristianstads hemmamatcher och bortamatcher och arbeta för att bli Sveriges bästa och häftigaste publik. Genom att arrangera resor för föreningsmedlemmar till IFKs bortamatcher tillsammans med IFK Kristianstad.

Räkenskapsår: 1 juni till 31 maj

Regler för hur verksamheten skall bedrivas:

 • Verksamheten skall organiseras på ett demokratiskt sätt, det innebär att styrelsen väljs genom röstning bland föreningens medlemmar.
 • Föreningen skall inte verka för att dess medlemmar skall ha någon ekonomisk vinning. Eventuella ekonomiska tillgångar skall användas för att främja föreningens syfte, styrelsen beslutar hur föreningens tillgångar skall användas.
 • Föreningen kan även bilda grupper som ansvarar för vissa delar av föreningens aktivitet. Dessa grupper svarar inför styrelsen.

Regler medlemskap och uteslutning:

Vem som helst har rätt att bli medlem i föreningen genom att betala den av styrelsen fastslagna medlemsavgiften. En person som motverkar föreningens syften eller motverkar föreningen på ett odemokratiskt sätt kan komma att bli utesluten av föreningen. En uteslutning kan också ske vid olämpligt uppträdande i samband med IFK’s arrangemang, bortaresor och andra relaterade tillställningar som går att knyta till föreningens verksamhet. Styrelsen tar beslutet om en eventuell uteslutning och måste kunna presentera en grund för sitt beslut.

Regler för hur medlemsavgiften fastställs:

Medlemsavgiften fastställs av styrelsen för kommande räkenskapsår i samband med årsmötet.

Beslutande organ:

Föreningens högsta beslutande organ är styrelsen. Styrelsen skall väljas på ett demokratiskt sätt av föreningens medlemmar.

När årsmöte skall hållas:

Årsmötet hålls en gång per år efter avslutad handbollssäsong men kan vid behov hållas vid fler tillfällen. Vid räkenskapsårets slut skall en utomstående lekman gå igenom föreningens ekonomi.

Regler för kallelse:

Kallelse till årsmötet skall göras minst två veckor i förväg. Detta sker via föreningens hemsida och  facebooksida.  Föreningens medlemmar har möjlighet att komma med förslag till punkter på dagordningen fram till en vecka innan möte hålls.

Regler för kallelse till extra årsmöte:

Extra årsmöte kan hållas om styrelsen så önskar. För ett extra årsmöte gäller att medlemmarna skall meddelas på samma sätt som vid ett ordinarie årsmöte. Styrelsen skall då också meddela anledning till extra årsmöte.

Punkter som skall behandlas på det ordinarie årsmötet:

 • Denna dagordning skall finnas tillgänglig för föreningens medlemmar före mötet i enlighet med föreningens stadgar även valberedningens förslag till styrelse skall då finnas med.
 • Mötets öppnande, val av ordförande och sekreterare
 • Val av två justeringsmän
 • Godkännande av dagordning och kallelsen
 • Verksamhets berättelse
 • Redovisning av ekonomi
 • Kan styrelsen befrias ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår
 • Val av styrelse för kommande år
 • Val av valberedning
 • Fastställande av nästa års medlemsavgifter
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Regler för rösträtt och beslutsfattande:

Alla föreningens medlemmar som är närvarande vid årsmötet har rätt att rösta. Dock kan medlem som ej kan närvara vid årsmötet lämna en fullmakt till annan medlem och bli röstberättigad.

Styrelsens sammansättning:

Valberedningen ger förslag till ny styrelse och föreningen röstar om valberedningens förslag kan godtas. Minst hälften av rösterna krävs för att en styrelse skall kunna väljas. Styrelsen har rätt att fatta egna beslut men om det är omfattande beslut bör de göras vid extra eller ordinarie årsmöte.

Styrelsen består av sju ledamöter. Samtliga i styrelsen måste vara medlemmar i föreningen. Ordförande väljs på 1 år på ordinarie årsmöte och styrelsen väljs på 2år (viceordförande, sekreterare, kassör, ledamot 1, ledamot 2 och ledamot 3). Valberedningen består av två personer.

Styrelsen får ha möten när som helst men måste föra någon form av protokoll/anteckning vid ekonomiskt relaterade beslut. Dock bör inte styrelsen ha officiella möten om inte alla i styrelsen kan närvara. Undantag och den eller de som inte närvarar godkänner detta.

Styrelsen konstituerar sig själv inom två veckor efter ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. Den valda styrelsen kan när som helst konstituera sig själv genom ett vanligt styrelsemöte men föreningens medlemmar måste meddelas vilka som har de nya posterna. Information om vilka som ingår i styrelsen skall finnas tillgänglig på föreningens hemsida.

Regler för ändringar av stadgar:

Om föreningen önskar ändra sina stadgar skall detta göras på ett årsmöte(ordinarie/extra). Styrelsen skall presentera nya förslag till stadgar i god tid så att föreningens medlemmar kan ta del av dessa. Förslag till de nya stadgarna skall alltså bifogas i kallelsen tillsammans med en beskrivning om vad som skiljer mot de tidigare stadgarna. De nya stadgarna fastställs genom röstning och minst ¾ av föreningens närvarande medlemmar måste rösta för ett antagande.

Regler för upplösande av förening:

I händelse av att styresen finner det nödvändigt att upplösa föreningen skall ett extra årsmöte hållas. Det skall klart och tydligt i kallelsen framgå att detta är syftet med mötet. Beslutet skall fastställas genom röstning och minst ¾ av föreningens närvarande medlemmar måste godkänna upplösandet. I händelse av att föreningen upplöses skall alla eventuella tillgångar tillfalla IFK Kristianstad.

Antagna och bevittnade den 14 mars 2019