Södra Kurvan kallar till årsmöte!

IMG_2102

DAGORDNING

• Mötets öppnande

•Val av mötesordförande och sekreterare

•Val av justeringspersoner

•Godkännande av dagordning och kallelse

•Verksamhetsberättelse

•Redovisning av ekonomi

•Val av styrelse,revisor och valberedning för kommande år

•Fastställande av nästa års medlemsavgifter

•Övriga frågor

•Mötet avslutas

 

Lämna ett svar